Bolagsstyrning


Bolagsstyrningen i XMReality är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen, regelverket för Nasdaq First North Growth Market samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver för närvarande inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen för XMReality har i dagsläget för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska XMRealitys styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst sex (6) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda fram till slutet av nästa årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning och erfarenhet, år för inval i styrelsen, pågående och tidigare uppdrag de senaste fem (5) åren samt Aktie- och optionsinnehav. Med Aktie- och optionsinnehav i Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav.

Claes Nylander


Född 1952. Styrelseordförande sedan 2012.

Anders Ferntoft


Född 1960. Styrelseledamot sedan 2014.

Johannes Fabó


Född 1978. Styrelseledamot sedan 2018

Carina Qvarngård


Född 1959. Styrelseledamot sedan 2018

Björn Persson


Född 1975. Styrelsemedlem 2014-2018 och återigen 2019.

Tommy Johansson


Född 1956. Styrelsemedlem sedan 2019.

Ledningsgrupp

Johan Castevall


Född 1978. CEO sedan 2015.

Claes Pettersson


Född 1953. CFO sedan 2017.

Per Unell


Född 1965. CTO sedan 2018.

Marcin Szymanski


Född 1982. CSO sedan 2018.