Aktieinformation


XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North den 26 April 2017

Handelsinformation

  • Kortnamn för First North: XMR
  • ISIN-kod: SE0009664188
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 29 mars 2019. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Investment AB Spiltan 2 031 946 11,92 %
Handelsbanken Microcap Sverige 1 600 000 9,38 %
AMF Aktiefond Småbolag 1 270 000 7,45 %
Rambas AB 831 560 4,88 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 800 093 4,69 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 586 618 3,44 %
Claes Nylander (with companies) 547 200 3,21 %
LMK Stiftelsen 510 000 2,99 %
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 479 280 2,81 %
UBS Switzerland AG, W8IMY 453 020 2,66 %
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 369 000 2,16 %
Totalt aktieägare med över 2% 9 478 717 55,59 %
Övriga aktieägare 7 571 283 44,41 %
Totalt 17 050 000 100,00 %

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd