Investor relations (Swedish)

Bolagsstyrning


Bolagsstyrningen i XMReality är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen, regelverket för Nasdaq First North Growth Market samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver för närvarande inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen för XMReality har i dagsläget för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska XMRealitys styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst två (2) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda fram till slutet av nästa årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning och erfarenhet, år för inval i styrelsen, pågående och tidigare uppdrag de senaste fem (5) åren samt Aktie- och optionsinnehav. Med Aktie- och optionsinnehav i Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav.

Björn Persson

Björn Persson


Född 1975. Styrelseordförande sedan 2020.

Anders Ferntoft


Född 1960. Styrelseledamot sedan 2014.

Tommy Johansson


Född 1956. Styrelseledamot sedan 2019.

Åsa Arvidsson


Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

Peter Gille


Född 1962. Styrelseledamot sedan 2020.


Ledningsgrupp

Jörgen Remmelg


Född 1964. Chief Executive Officer sedan 2020.

Claes Pettersson


Född 1953. Chief Financial Officer sedan 2017.

Alexander Sandström, CTO

Alexander Sandström


Född 1984. Chief Technology Officer sedan 2021.

Marcin Szymanski


Född 1982. Chief Sales Officer sedan 2018.

Matilda Pasanen


Född 1992. Chief Experience Officer sedan 2021.

Johanna Edepil


Född 1988. Chief Marketing Officer sedan 2020.